注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

@子路

树林美丽 幽暗而深邃 但我有诺言尚未实现 还需奔行万里 方可沉睡!

 
 
 

日志

 
 

[摘录~学习] dì zǐ guī 弟 子 规  

2014-09-02 12:40:25|  分类: 学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

   zǒng  xù 【总   叙】

dì  zǐ  guī   shèng rén xùn    shǒu xiào tì     cì  jǐn  xìn 

弟 子 规   圣 人 训   首 孝 悌   次 谨 信

fàn  ài zhòng   ér  qīn  rén   yǒu  yú  lì      zé xué wén 

泛 爱 众   而 亲 仁   有 余 力   则 学 文

Rù   xiào 

【入  孝】

fù  mǔ  hū    yìng  wù  huǎn   fù  mǔ  mìng   xíng  wù  lǎn 

父 母 呼   应 勿 缓   父 母 命   行 勿 懒

fù  mǔ  jiào     xū  jìng  tīng    fù  mǔ  zé     xū  shùn chéng 

父 母 教   须 敬 听   父 母 责   须 顺 承

dōng zé  wēn   xià  zé  qìng   chén  zé  xǐng   hūn zé  dìng

冬 则 温   夏 则 凊   晨 则 省   昏 则 定

chū  bì  gào    fǎn  bì  miàn    jū  yǒu  cháng  yè  wú  biàn 

出 必 告   反 必 面   居 有 常   业 无 变

 

shì  suī  xiǎo   wù  shàn  wéi   gǒu shàn wéi    zǐ  dào  kuī 

事 虽 小   勿 擅 为   苟 擅 为   子 道 亏

wù  suī  xiǎo   wù  sī  cáng   gǒu  sī  cáng   qīn  xīn  shāng

物 虽 小   勿 私 藏   苟 私 藏   亲 心 伤

qīn  suǒ  hào    lì   wèi  jù    qīn  suǒ  wù    jǐn  wèi  qù 

亲 所 好   力 为 具   亲 所 恶   谨 为 去

shēn yǒu shāng   yí  qīn  yōu    dé  yǒu shāng   yí  qīn  xiū

身 有 伤   贻 亲 忧   德 有 伤   贻 亲 羞

qīn  ài  wǒ    xiào  hé  nán    qīn zēng  wǒ    xiào  fāng xián 

亲 爱 我   孝 何 难   亲 憎 我   孝 方 贤

qīn  yǒu guò    jiàn  shǐ gēng     yí  wú  sè     róu  wú shēng

亲 有 过   谏 使 更   怡 吾 色   柔 吾 声

jiàn  bú  rù     yuè  fù  jiàn    hào  qì  suí     tà  wú  yuàn 

谏 不 入   悦 复 谏   号 泣 随   挞 无 怨

qīn  yǒu  jí    yào  xiān cháng  zhòu  yè  shì    bù  lí  chuáng

亲 有 疾   药 先 尝   昼 夜 侍   不 离 床

 

sāng sān nián   cháng  bēi  yè   jū  chù  biàn    jiǔ  ròu  jué 

丧 三 年   常 悲 咽   居 处 变   酒 肉 绝

sāng  jìn  lǐ     jì   jìn  chéng   shì  sǐ  zhě     rú  shì  shēng 

丧 尽 礼   祭 尽 诚   事 死 者   如 事 生

 

chū  zé  tì 

【出 则 弟】

 

xiōng dào yǒu    dì  dào  gōng  xiōng dì  mù    xiào  zài  zhōng

兄 道 友   弟 道 恭   兄 弟 睦   孝 在 中

cái  wù  qīng   yuàn hé  shēng  yán  yǔ  rěn    fèn  zì  mǐn

财 物 轻   怨 何 生   言 语 忍   忿 自 泯

huò  yǐn  shí    huò zuò  zǒu   zhǎng zhě xiān   yòu  zhě  hòu 

或 饮 食   或 坐 走   长 者 先   幼 者 后

zhǎng hū  rén    jí  dài  jiào     rén  bù  zài     jǐ   jí   dào

长 呼 人   即 代 叫   人 不 在   已 即 到

chēng zūn zhǎng  wù  hū  míng   duì zūn zhǎng   wù  xiàn  néng

称 尊 长   勿 呼 名   对 尊 长   勿 见 能

lù   yù  zhǎng   jí   qū   yī   zhǎng  wú  yán   tuì  gōng  lì 

路 遇 长   疾 趋 揖   长 无 言   退 恭 立

qí  xià  mǎ    chéng  xià  jū   guò  yóu  dài    bǎi  bù  yú

骑 下 马   乘 下 车   过 犹 待   百 步 余zhǎng zhě  lì    yòu  wù  zuò  zhǎng zhě  zuò  mìng  nǎi zuò 

长 者 立   幼 勿 坐   长 者 坐   命 乃 坐

zūn zhǎng qián  shēng yào  dī     dī  bù  wén   què  fēi  yí 

尊 长 前   声 要 低   低 不 闻   却 非 宜

jìn          tuì    chí    wèn    duì     shì    

  趋   退  迟        视  

shì  zhū  fù        shì  fù     shì  zhū  xiōng  rú  shì  xiōng 

     如  父        如  

jǐn【谨】

zhāo    zǎo   yè  mián  chí   lǎo    zhì      xī    shí

     夜     老     惜  

chén    guan  jiān  shù  kǒu  biàn niào  huí   zhé  jìng  shǒu

  盥     口   便  回     

guān   zhèng  niǔ     jié                jù  jǐn  qiè

  正        袜  履     

zhì  guān     yǒu  ding wèi      luàn dùn    zhì    huì 

     有     勿  顿     

  guì  jié     bú  guì  huá   shàng xún fèn    xià  chèn  jiā

     不     上     下  

duì  yǐn  shí    wù  jiǎn  zé     shí  shì       wù  guò  zé 

     勿     食     勿  

nián fāng  shào    yǐn  jiǔ     yǐn  jiǔ  zuì    zuì  wéi  chǒu 

  少     酒     醉     

  cōng róng    lì  duān zhèng  yī  shēn yuán   bài  gōng  jìng

  容     正     圆     

  jiàn  yù         yǐ           jù        yáo  

  阈        勿  踞     

huǎn  jiē  lián     yǒu shēng  kuān zhuǎn wān    chù léng 

     勿  声     弯     

zhí          rú   zhí  yíng   rù     shì       yǒu  rén

     如     入  室     

shì    máng  máng duō cuò      wèi  nán   wù  qīng  lüè 

  忙     错        勿  

dòu  nào chǎng  jué    jìn     xié    shì     jué    wèn 

  场     近        绝  

jiāng    mén  wèn  shú  cún  jiāng shàng táng shēng    yáng 

     问  存        声  

rén  wèn shuí   duì    míng        wǒ       fēn  míng

  谁     名        不  

yòn grén  wù      míng  qiú   tǎng   wèn     jí   wéi  tōu

     须  求     问     

jiè  rén  wù        shí  huán    hòu  yǒu  jí     jiè    nán

  物         后  急     

【信】

fán  chū  yán   xìn  wéi  xiān   zhà    wàng       yān 

     信     诈     奚  

huà shuō duō        shǎo    wéi    shì       nìng  qiǎo

     不  少        勿  

 

jiān  qiǎo  yǔ   huì    cí     shì  jǐng  qì     qiè  jiè  zhī 

     秽  词     气     

jiàn wèi zhēn      qīng yán     zhī  wèi  dì      qīng chuán 

     勿     知  的     

shì  fēi  yí       qīng nuò     gǒu qīng nuò     jìn  tuì  cuò

     勿     苟     进 退 

fán  dào  zì    zhòng qiě shū          jí          hū 

     重     勿     勿  

 shuō cháng     shuō duǎn       guān  jǐ      xián  guǎn 

     此     不     莫  

jiàn rén shàn            qí    zòng  yuǎn        jiàn  

     即     纵     以  

jiàn  rén  è         nèi  xǐng   yǒu    gǎi      jiā  jǐng

  恶     省     改     

wéi    xué    wéi  cái  yì          rén    dāng    lì 

  学     艺     人     

ruò     fú     ruò  yǐn  shí    bù     rén      shēng 

  服        不  人     

wén guò      wén    lè     sǔn  yǒu  lái       yǒu  què

     闻  乐        益  

wén   kǒng  wén  guò  xīn     zhí liàng shì     jiàn xiāng qīn

     闻     直  士     

  xīn  fēi    míng wéi cuò     yǒu  xīn  fēi    míng wéi  è

     名  错     非     

guò néng gǎi     guī    wú     tǎng yǎn shì    zēng    gū 

  改        倘     增  

 

fàn ài zhòng【泛 爱 众】

fán  shì  rén    jiē      ài    tiān  tong fù       tong  zài

     皆     天     地  

xìng gāo zhě    míng    gāo    rén suǒ zhòng   fēi  mào  gāo 

  者     高     重     

cái    zhě  wàng    dà     rén  suǒ  fú    fēi   yán  

  者     大        非  

   yǒu néng         sī     rén  suǒ néng     qīng  zī 

  能     私     能     

  chǎn fù       jiāo  pín      yàn  gù         xīn 

     勿     勿  故     

rén    xián      shì  jiǎo    rén    ān      huà  rǎo 

  闲     搅     安     

rén  yǒu duǎn   qiè    jiē     rén  yǒu  sī    qiè    shuō

  短     揭        切  

dào rén shàn        shì  shàn   rén  zhī  zhī        miǎn 

  善     善     之     

yáng rén  è         shì   è       zhī  shèn   huò  qiě  zuò

  恶     恶     甚     

shàn xiāng quàn    jiē  jiàn    guò    guī    dào liǎng kuī 

  劝     建        道  

fán    yǔ    guì  fēn  xiǎo          duō        shǎo 

  与     晓          

jiāng jiā  rén    xiān  wèn jǐ                  jí     

  人     己     欲     

ēn    bào   yuàn    wàng  bào yuàn duǎn   bào  ēn  cháng

  报     忘        报  

dài    pú     shēn guì duān    suī  guì  duān      ér  kuān

  仆     端        慈  

shì    rén     xīn    rán           rén   fāng    yán  人     然     人     

 

qīn rén【亲 仁】

tóng  shì  rén   lèi     qí     liú    zhòng  rén  zhě  xī 

  人     齐     众     

guǒ  rén  zhě  rén  duō  wèi    yán    huì        mèi

  者     畏     讳     

néng qīn rén      xiàn  hǎo          jìn    guò    shǎo

  仁     好     进     

  qīn  rén      xiàn  hài   xiǎo  rén  jìn    bǎi  shì  huài

  仁        小     百  

                yú lì xué wén【 余力学文】

    xíng    dàn  xué wén  zhǎng    huá  chéng    rén 

     但     长     成  

dàn    xíng      xué  wén    rèn     jiàn   mèi    zhēn 

  行     文        昧  

  shū  fǎ     yǒu  sān  dào   xīn  yǎn  kǒu   xìn  jiē  yào 

  法     到        信  

fāng    cǐ         bǐ        wèi  zhōng      qǐ 

  此        此  终     

kuān wéi  xiàn   jǐn  yòng gōng  gōng    dào   zhì    tōng 

     紧  功     到     

xīn  yǒu  yí     suí  zhá       jiù   rén  wèn   qiú  què  yì 

  疑        就  问     

fang  shì  qīng  qiáng   jìng       àn  jié        yàn  zhèng

  清     净     洁     

    piān   xīn    duān        jìng    xīn  xiān  bìng 

  偏        字  敬     

liè  diǎn  jí      yǒu ding  chù     kàn  bì    huán yuán  chù 

  籍        读  毕     

suī  yǒu  jí     juàn  shù  qí   yǒu  quē  huài   jiù    zhī 

     卷     有     就  

fēi  shèng shū   bǐng   shì       cōng míng   huài xīn  zhì 

     屏  视        坏  

     bào    wù     qì    shèng   xián      xún  zhì

  暴     弃        可  致 

  评论这张
 
阅读(28)| 评论(3)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018